Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
cinnabar moth
Jump to user comments
Noun
  • loài bướm đêm có cánh đốm đỏ, đen.(có ấu trùng ăn trên lá cây lưỡi chó)
Related words
Related search result for "cinnabar moth"
Comments and discussion on the word "cinnabar moth"