Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
circuit
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chu vi, đường vòng quanh
  • Une ville ayant une lieue de circuit
   thành phố có đường vòng quanh một dặm
 • đường vòng, đường đi quanh
  • Faire un long circuit pour parvenir à quelqu'un
   đi một đường vòng dài để đến nhà ai
 • (thể dục thể thao) vòng đua
 • (điện học) mạch
  • Circuit ouvert
   mạch hở
 • (kinh tế) tài chính chu trình
  • Le circuit des capitaux
   chu trình tư bản
 • (từ cũ, nghĩa cũ) như circonlocution
Related search result for "circuit"
Comments and discussion on the word "circuit"