Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
circuit
/'sə:kit/
Jump to user comments
danh từ
 • chu vi, đường vòng quanh
  • the circuit of a town
   chu vi thành phố
 • sự đi vòng quanh
  • to make a circuit of
   đi vòng quanh (cái gì)
 • cuộc kinh lý, cuộc tuần du, cuộc tuần tra (của các quan toà để xét xử); địa phận đi kinh lý
 • (vật lý) mạch
  • electric circuit
   mạch điện
 • (thể dục,thể thao) vòng đua
 • hệ thống rạp hát, rạp chiếu bóng (cùng chung một ban quản trị)
 • (nghĩa bóng) sự nối tiếp của sự việc...)
ngoại động từ
 • đi vòng quanh
Related search result for "circuit"
Comments and discussion on the word "circuit"