Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
communauté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (khối) cộng đồng
  • Communauté nationale
   cộng đồng dân tộc
 • (tôn giáo) dòng tu; tu viện
 • (luật học, pháp lý) sở hữu chung; của chung (của vợ chồng)
 • sự đồng nhất
  • Communauté de pensées
   sự đồng nhất tư tưởng
Related search result for "communauté"
Comments and discussion on the word "communauté"