Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
communism peak
Jump to user comments
Noun
  • đỉnh núi cao nhất của dãy núi Pamir, gần biên giới Trung quốc ở phía đông bắc Tajikistan .
Related search result for "communism peak"
Comments and discussion on the word "communism peak"