Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
complaisance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính hay chiều ý, tính hay chiều lòng; việc làm chiều lòng
 • sự thỏa mãn, sự vừa ý
  • Se regarder avec complaisance
   nhìn mình với vẻ thỏa mãn
  • billets (effets) de complaisance
   kỳ phiếu khống
  • de complaisance
   để làm vui lòng; vì lịch sự
  • Un sourire de complaisance
   cái mỉm cười vì lịch sự
  • par complaisance
   để làm vui lòng
  • Venir par complaisance
   đến để làm vui lòng
Related words
Comments and discussion on the word "complaisance"