Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
consensus
/kən'sensəs/
Jump to user comments
danh từ
  • sự đồng lòng, sự đồng tâm, sự nhất trí
    • consensus of opinion
      sự nhất trí ý kiến
  • (sinh vật học) sự liên ứng
Comments and discussion on the word "consensus"