Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
convenu
Jump to user comments
tính từ
 • đã thoả thuận
  • Prix convenu
   giá đã thỏa thuận
 • ước định
  • Langage convenu
   ngôn ngữ ước định
danh từ giống đực
 • điều đã thỏa thuận
  • S'en tenir au convenu
   cứ theo điều đã thỏa thuận
 • điều ước lệ
Related search result for "convenu"
Comments and discussion on the word "convenu"