Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
coriolis effect
Jump to user comments
Noun
  • tác động coriolis (Tác động thường xuyên của vận động xoay lên các vật thể chuyển động trên bề mặt TĐ).
Related search result for "coriolis effect"
Comments and discussion on the word "coriolis effect"