Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
ảnh hưởng
Jump to user comments
noun  
 • Influence, effect, impact
  • ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái
   influence of parents on their children
  • ảnh hưởng của tổ chức ấy lan rộng khắp vùng biên giới
   that organization's influence spreads over the border regions
  • ảnh hưởng của các phương pháp mới đối với công nghệ hiện đại
   the impact of new methods on modern technologies
  • ảnh hưởng bất lợi
   adverse effect
  • phát huy ảnh hưởng của
   to promote the effect of
  • gây ảnh hưởng cá nhân
   to cultivate one's personal influence
  • khu vực ảnh hưởng
   sphere of influence
  • ảnh hưởng của họ đang lu mờ
Related search result for "ảnh hưởng"
Comments and discussion on the word "ảnh hưởng"