Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cosmopolite
/,kɔzmə'pɔlitən/ Cách viết khác : (cosmopolite) /kɔz'mɔpəlait/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) toàn thế giới; (thuộc) chủ nghĩa thế giới
  • to have a cosmopolitan outlook
   có quan điểm thế giới chủ nghĩa
  • a cosmopolitan city
   thành phố quốc tế
danh từ
 • người theo chủ nghĩa thế giới
 • kẻ giang hồ
Comments and discussion on the word "cosmopolite"