Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
crawly
/'krɔ:li/
Jump to user comments
tính từ
  • (thông tục) thấy sởn gai ốc, thấy râm ran như có kiến bò
Related search result for "crawly"
Comments and discussion on the word "crawly"