Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
crawl
/krɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • ao nuôi cá
 • chỗ nuôi rùa; chỗ nuôi tôm
 • sự bò, sự trường
 • (thể dục,thể thao) lối bơi crôn, lối bơi trường ((cũng) crawl stroke)
 • sự kéo lê đi
  • to go at a crawl
   đi kéo lê, đi chậm rề rề, bò lê ra
nội động từ
 • bò, trườn
 • lê bước, lê chân, bò lê
 • bò nhung nhúc, bò lúc nhúc
  • the ground crawls with ants
   đất nhung nhúc những kiến
 • luồn cúi, quỵ luỵ
  • to crawl before somebody
   luồn cúi ai
 • sởn gai ốc
  • it makes my flesh crawl
   cái đó làm tôi sởn gai ốc lên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không giữ lời, nuốt lời, tháo lui
Related search result for "crawl"
Comments and discussion on the word "crawl"