Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
creeping bellflower
Jump to user comments
Noun
  • loài cây thẳng ở Châu Âu, thân rễ bò, có các chùm hoa màu xanh hoặc tím
Related search result for "creeping bellflower"
Comments and discussion on the word "creeping bellflower"