Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
dâm thư
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt., cũ Sách nói chuyện dâm dục, sách khiêu dâm: cấm đọc dâm thư.
Related search result for "dâm thư"
Comments and discussion on the word "dâm thư"