Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
débourber
Jump to user comments
ngoại động từ
 • vét sạch bùn
  • Débourber un étang
   vét sạch bùn ao
 • kéo ra khỏi bùn
  • Débourber une charrette
   kéo xe ba gác ra khỏi bùn
 • (ngành mỏ) rửa sạch bùn
 • gạn cặn (hèm rượu)
 • (nghĩa bóng, từ cũ nghĩa cũ) cứu khỏi cơn bí
Related words
Related search result for "débourber"
Comments and discussion on the word "débourber"