Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
désespéré
Jump to user comments
tính từ
 • tuyệt vọng
  • Famille désespérée
   gia đình tuyệt vọng
  • Cas désespéré
   trường hợp tuyệt vọng
  • Effort désespéré
   sự cố gắng tuyệt vọng
danh từ
 • kẻ tuyệt vọng
Related words
Related search result for "désespéré"
Comments and discussion on the word "désespéré"