Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déshonnête
Jump to user comments
tính từ
  • bất nhã, trơ tráo
    • Action déshonnête
      hành vi bất nhã
Related words
Related search result for "déshonnête"
Comments and discussion on the word "déshonnête"