Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
dở hơi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Hơi gàn, lẩn thẩn và khờ dại: ăn nói dở hơi.
Related search result for "dở hơi"
Comments and discussion on the word "dở hơi"