Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
default judgement
Jump to user comments
Noun
  • xét xử khiếm diện
  • Án quyết khuyết tịch, án quyết mặc nhiên khi bị cáo không đáp ứng.
Related search result for "default judgement"
Comments and discussion on the word "default judgement"