Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
designer drug
Jump to user comments
Noun
  • thuốc Tác động đến trí tuệ, hành vi ( thuốc được chế tạo để thay thế các chất hóa học được ưa chuộng nơi những người sử dụng thuốc ma túy bất hợp pháp), đã bị cấm từ năm 1986
Related search result for "designer drug"
Comments and discussion on the word "designer drug"