Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
designing
/di'zainiɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự phác hoạ, sự vẽ kiểu, sự thiết kế, sự trình bày
tính từ
  • gian ngoan, xảo quyệt, lắm mưu kế, lắm thủ đoạn
Related words
Related search result for "designing"
Comments and discussion on the word "designing"