Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
design
/di'zain/
Jump to user comments
danh từ
 • đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án
  • the design of a machine
   bản đồ án thiết kế một cái máy
  • the design of a book
   đề cương một quyển sách
 • ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ
  • by (with) design
   với ý định; với mục đích; cố ý để
  • whether by accident or design
   vô tình hay hữu ý
  • with a design to
   nhằm mục đích để
  • to have designs on (against) somebody
   có mưu đồ ám hại ai
 • kế hoạch
 • cách sắp xếp, cách trình bày, cách trang trí
  • a beautiful design of flowers
   cách cắm hoa đẹp mắt
 • kiểu, mẫu, loại, dạng
  • cars of laters design
   xe ô tô kiểu mới nhất
 • khả năng sáng tạo (kiểu, cách trình bày...), tài nghĩ ra (mưu kế...); sự sáng tạo
ngoại động từ
 • phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh nghệ thuật)
 • có ý định, định, dự kiến, trù tính; có y đồ, có mưu đồ
  • to design to do (doing) something
   dự định làm việc gì
  • we did not design this result
   chúng tôi không dự kiến kết quả thế này
 • chỉ định, để cho, dành cho
  • this little sword was not designed for real fighting
   thanh gươm nhỏ bé này không phải là để chiến đấu thực sự
nội động từ
 • làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ án
Related search result for "design"
Comments and discussion on the word "design"