Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
disrepair
/'disri'peə/
Jump to user comments
danh từ
  • tình trạng ọp ẹp, tình trạng hư nát (vì thiếu tu sửa)
    • to be in disrepair
      ọp ẹp, hư nát
Comments and discussion on the word "disrepair"