Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
dmitri ivanovich mendeleev
Jump to user comments
Noun
  • nhà hoá học người Nga, người phát triển vòng tuần hoàn của các nguyên tố và dự đoán sự khám phá một vài nguyên tố mới (1834-1907)
Related search result for "dmitri ivanovich mendeleev"
Comments and discussion on the word "dmitri ivanovich mendeleev"