Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
doctrinaire
Jump to user comments
danh từ
 • nhà lý luận học thuyết
 • nhà lý luận cố chấp
 • (sử học) nhà chiết trung chủ nghĩa (Pháp)
tính từ
 • lý luận cố chấp
 • xem (danh từ giống đực 1)
 • ra vẻ đạo mạo
  • Ton doctrinaire
   giọng ra vẻ đạo mạo
Comments and discussion on the word "doctrinaire"