Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
dog in the manger
Jump to user comments
Noun
  • (thành ngữ) Như chó già giữ xương; ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không cần đến.
Related search result for "dog in the manger"
  • Words contain "dog in the manger" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    phướng chó
Comments and discussion on the word "dog in the manger"