Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
dog-faced
/'dɔgfeist/
Jump to user comments
tính từ
  • (có) đầu chó, (có) mõm chó (loài khỉ có mõm dài như mõm chó)
Related search result for "dog-faced"
Comments and discussion on the word "dog-faced"