Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
door's man
/'dɔ:,ki:pə/ Cách viết khác : (doorman) /'dɔ:mən/ (door's_man) /'dɔ:zmən/
Jump to user comments
danh từ
  • người gác cửa, người gác cổng
Related search result for "door's man"
Comments and discussion on the word "door's man"