Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
draftsperson
Jump to user comments
Noun
  • một công nhân lành nghề, người đưa ra các kế hoạch về các tòa nhà hoặc máy móc
Related words
Comments and discussion on the word "draftsperson"