Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
duchesse de valentinois
Jump to user comments
Noun
  • nữ công tước người Pháp và cũng là tình nhân của vua Henry II, có nhiều ảnh hưởng tới ông hơn người vợ Catherine de Medicis (1499-1566)
Related words
Comments and discussion on the word "duchesse de valentinois"