Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
earthenware
/'ə:θənweə/
Jump to user comments
danh từ
  • đồ bằng đất nung (nồi, niêu, chậu, vò...)
  • đất nung (làm nồi...)
  • (định ngữ) bằng đất nung
Related search result for "earthenware"
Comments and discussion on the word "earthenware"