Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
edward iv
Jump to user comments
Noun
  • Vua của nước Anh năm 1461-1470 và 1471-1483; đã bị truất ngôi trong năm 1470 nhưng lấy lại ngai vàng năm 1471 bằng chiến thắng trong trận Tewkesbury (1442-1483)
Related words
Related search result for "edward iv"
Comments and discussion on the word "edward iv"