Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
embryonnaire
Jump to user comments
tính từ
 • xem embryon 1
  • Sac embryonnaire
   (thực vật học) túi phôi
 • (nghĩa bóng) phôi thai
  • état embryonnaire
   tình trạng phôi thai
Related search result for "embryonnaire"
 • Words contain "embryonnaire" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  phôi thai
Comments and discussion on the word "embryonnaire"