Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
empêtré
Jump to user comments
tính từ
  • vướng víu; vụng về
    • Avoir l'air empêtré
      có vẻ vụng về
Related search result for "empêtré"
Comments and discussion on the word "empêtré"