Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
ennuyée
/Ỵ:'nwi:jei /
Jump to user comments
danh từ
  • người đàn bà buồn chán, người đàn bà chán nản
Related search result for "ennuyée"
Comments and discussion on the word "ennuyée"