Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
eo đất
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Dải đất hẹp dài, hai bên có biển ép lại.
Related search result for "eo đất"
Comments and discussion on the word "eo đất"