Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
esquinter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (thân mật) làm cho mệt lử
 • làm hại, làm hỏng
  • Esquinter sa santé
   làm hại sức khỏe
  • Esquinter sa voiture
   làm hỏng xe
 • (nghĩa bóng) phê phán mạnh, chỉ trích
  • Esquinter une pièce
   phê phán một vở kịch
  • s'esquinter le tempérament
   xem tempérament
Related search result for "esquinter"
Comments and discussion on the word "esquinter"