Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
exégétique
Jump to user comments
tính từ
  • chú giải
    • Méthode exégétique
      phương pháp chú giải
Related search result for "exégétique"
Comments and discussion on the word "exégétique"