Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
expertise
/,ekspə'ti:z/
Jump to user comments
danh từ
  • sự thành thạo, sự tinh thông
  • tài chuyên môn; ý kiến về mặt chuyên môn
  • sự giám định
Comments and discussion on the word "expertise"