Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
faciès
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nét mặt, vẻ mặt
  • Faciès énergique
   nét mặt cương nghị
 • (thực vật học) dáng (của cây); quần mạo (của quần hợp)
 • (địa lý; địa chất) tướng
  • Faciès continental
   tướng lục địa
  • Faciès abyssal
   tướng biển thẳm
  • Faciès calcaire
   tướng đá vôi
  • Faciès volcanique
   tướng núi lửa
Related search result for "faciès"
 • Words contain "faciès" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  dung quang tướng
Comments and discussion on the word "faciès"