Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
front page
/'frʌnt'peidʤ/
Jump to user comments
danh từ
  • trang đầu (tờ báo)
  • (định ngữ) (thuộc) trang đầu, ở trang đầu, trên trang đầu
    • front_page news
      tin tức in trên trang đầu
ngoại động từ
  • đăng (tin) ở trang đầu tờ báo
Related search result for "front page"
Comments and discussion on the word "front page"