Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
functional illiterate
/'fʌɳkʃənli'litərit/
Jump to user comments
danh từ
  • người chưa đạt tiêu chuẩn về đọc và viết
Related search result for "functional illiterate"
Comments and discussion on the word "functional illiterate"