Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gà mái
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt Gà đẻ trứng: Có con gà mái đẻ mỗi lứa gần hai chục trứng.
Related search result for "gà mái"
Comments and discussion on the word "gà mái"