Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
gà nước
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (đph) Loài chim đồng lớn, hình dạng giống gà.
Related search result for "gà nước"
Comments and discussion on the word "gà nước"