Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gậy tày
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gậy hai đầu bằng nhau, xưa dùng khi đi tuần ở nông thôn
Related search result for "gậy tày"
Comments and discussion on the word "gậy tày"