Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gai ngạnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Ngang bướng, hay tìm cách gây sự: Tính nết gai ngạnh.
Related search result for "gai ngạnh"
Comments and discussion on the word "gai ngạnh"