Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
gang-board
/'gæɳbɔ:d/ Cách viết khác : (gang-plank) /'gæɳplæɳk/
Jump to user comments
danh từ
  • ván cầu (để lên xuống tàu)
Related search result for "gang-board"
Comments and discussion on the word "gang-board"