Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ghi lòng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nhớ trong lòng. Ghi lòng tạc dạ. Nhớ mãi không quên.
Related search result for "ghi lòng"
Comments and discussion on the word "ghi lòng"