Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
héroïque
Jump to user comments
tính từ
 • anh hùng
  • Peuple héroïque
   dân tộc anh hùng
  • Action héroïque
   hành động anh hùng
 • công phạt
  • Remède héroïque
   thuốc công phạt
 • ca ngợi anh hùng
  • Poète héroïque
   nhà thơ ca ngợi anh hùng
  • Poème héroïque
   bài thơ ca ngợi anh hùng
  • temps héroïques; époque héroïque
   thời kỳ xa xưa; thời kỳ sơ khai
  • Les temps héroïques du cinéma
   thời kỳ sơ khai của điện ảnh
Related search result for "héroïque"
Comments and discussion on the word "héroïque"